Archive for the ‘polityka’ Category

Narkomania a polityka

Narkomania stanowi dzisiaj jeden z najpoważniejszych problemów na świecie. Dla państw oznacza to wydawanie milionów na walkę ze światkiem przestępczym, zajmującym się dystrybucją nielegalnych środków odurzających, a także na pomoc osobom zmagającym się z nałogiem, lecząc ich i pomagając im wrócić do normalnego życia. Dla coraz liczniejszej grupy uzależnionych oznacza to przejście przez piekło wyniszczającego nałogu. Na rosnącą skale tego problemu ma wpływ swoista moda na używanie różnych specyfików pycho-aktywnych, nieudolna polityka narkotykowa państwa, oraz ciągle niewystarczająca wiedza zwykłych obywateli na temat narkotyków i uzależnienia. Dostęp do narkotyków staje się coraz łatwiejszy, przy czym dilerzy najczęściej odwiedzają te miejsca, gdzie znajduje się najwięcej młodych ludzi (szkoły, dyskoteki, kluby). To właśnie młodzież jest najbardziej narażona, na zgubne działanie narkotyków, w dużej mierze przez swój lekceważący stosunek do nich. Dorastająca młodzież w okresie adolescencji, przechodzi trudny czas. Wtedy też często dochodzi do pierwszych prób narkotyzowania się substancjami odurzającymi. Niestety nie wszystkie takie próby kończą się na pierwszym razie i niekiedy przeradza się to w regularnie zażywanie. I wówczas ważna jest szybka pomoc zarówno takiej osobie jak i bliskim.

Jak polityka dba o placówki

Dzieci przebywające w placówkach resocjalizacyjnych odznaczają się brakami w sferze osobistej: brak kultury osobistej, nawyków higienicznych, w sferze poznawczej: ubogie słownictwo, często są to dzieci z inteligencją niższa niż przeciętna, w sferze aktywności własnej: nieumiejętność radzenia sobie z emocjami, nieumiejętność nazywania emocji, brak perspektyw na dalsze funkcjonowanie. Dlatego też w placówkach opiekuńczo – wychowawczych duży nacisk kładzie się na wyrabianie u wychowanków systematyczności, dokładności, rzetelności w codziennych czynnościach. Szeroki zakres oddziaływań pedagoga, psychologa, wychowawców ma spowodować zmiany w dotychczasowym zachowaniu wychowanka, a po opuszczeniu placówki do nie powrotu do dotychczasowego środowiska i sposobu życia. Całość zadań wykonywanych w tego typu placówce ma na celu opracowanie Indywidualnego Programu Resocjalizacyjnego, który to zawiera szczegółowy plan oddziaływań wychowawczych ukierunkowanych na uzyskanie pozytywy zmian w sferze poznawczej, behawioralnej i psychospołecznej. Tworzy dla każdego wychowanka plan pracy pozwala zauważyć sfery, w których to dziecko ma znaczące deficyty, a także odnotować zauważone postępy w procesie resocjalizacji. Indywidualny Program Resocjalizacyjny, przygotowuje zespół wychowawczy w oparciu o teczkę wychowanka, bieżące opinie i obserwację

Wyposażeniem placówek według polityki

Do dyspozycji wychowanków na terenie placówki znajdują się: pomieszczenia do zajęć edukacyjnych, biblioteka, czytelnia, pracownia komputerowa, odpowiednio wyposażone pomieszczenia do zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia oraz do zajęć sportowych, pomieszczenia do realizacji zajęć specjalistycznych: korekcyjnych, wyrównawczych i socjoterapeutycznych, pomieszczenia warsztatowe do prowadzenia przysposobienia do pracy w zawodzie, gabinet profilaktyki zdrowotnej, pomieszczenia do zajęć terapeutycznych. Tego typu placówki przeznaczone są dla uczniów przejawiających zaburzenia emocjonalne, takich, którzy nie potrafią funkcjonować w szkołach masowych, mają problemy rodzinne lub środowiskowe i wymagają wsparcia o charakterze socjoterapeutycznym. Nieprawidłowa socjalizacja pierwotna tej młodzieży spowodowała u nich rozwiniecie się nieprawidłowych wzorców osobowościowych utrudniające prawidłowe funkcjonowanie w społeczeństwie. Wynikiem takiego rozwoju często jest patologizacja rodzinnego środowiska, gdzie dzieci nie posiadały prawidłowych wzorców do naśladowania. Bezradność rodziców wobec własnych dzieci, niewydolność wychowawcza, niewiedza na temat sposobów radzenia sobie z problemami wychowawczymi powodowała, że dzieci czuły się bezkarne wobec rodziców, co przyczyniało się do demoralizacji

Zadania placówek wynikające z polityki

Zadania wynikają także ze statusów poszczególnych ośrodków, które stanowią także podstawę działalności placówki. Do zadań statutowych placówki może należeć: stworzenie warunków do rozwijania potencjalnych możliwości każdego dziecka i nabywanie przez dzieci różnorodnych umiejętności niezbędnych do dalszego kształcenia. Należy do nich uświadomienie poprzez działanie i doświadczenie, że każdy człowiek ma swoje prawa i obowiązki. Również wymienić można systematyczne diagnozowanie i monitorowanie zachowań uczniów oraz realizacja programu wychowawczego, programu profilaktyki oraz programu promocji zdrowia. Także taki ośrodek powinien mieć za zadanie uświadomienie, że wspólnoty takie jak: grupa rówieśnicza, wspólnota klasowa, szkolna, rodzinna, środowisko lokalne i ojczyzna stanowią wielką wartość w życiu każdego człowieka i że każdy ma wobec tych wspólnot obowiązki. Na pewno osoby tam pracujące powinny wiedzieć że uczenie zwyczajów, obyczajów i właściwych zachowań w środowisku rodzinnym, wobec kolegów szkolnych, nauczycieli, innych osób dorosłych jest czymś ważnym dla swych wychowanków. Oprócz tego takie placówki mają za zadanie uczenie właściwych zachowań w stosunku do zwierząt i otaczającej przyrody oraz kształtowanie właściwych nawyków higienicznych, postaw prozdrowotnych i co ważne organizowanie dzieciom szerokich kontaktów ze środowiskiem społecznym, przyrodniczym, z kulturą i sztuką.

Sąd rodziny a polityka

Gdy sąd rodzinny postanawia o konieczności umieszczenia nieletniego w placówce typu MOW lub MOS przekazuje sprawę do realizacji organowi samorządowemu: starostwu powiatowemu lub miastu na prawach powiatu. Następnie starosta powiatowy kompletuje dokumentację i wnioskuje drogą elektroniczną poprzez system informatyczny zakładając tzw. Kartę wychowanka, w której zamieszcza szereg danych i informacji, co można traktować, jako wyciąg z posiadanej dokumentacji nieletniego do CMPPP o wskazanie właściwego miejsca. D wniosku starosta winien dołączyć: orzeczenie sądu rodzinnego o umieszczenie nieletniego w ośrodku, kopię wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez kuratora sadowego, CMPPP analizuje dane dotyczące nieletniego i wskazuje konkretny ośrodek, uwzględniając: płeć, poziom rozwoju intelektualnego, etap edukacji, odległość od miejsca zamieszkania, itp. W chwili wskazania konkretnej placówki Karta wychowanka umieszczona zostaje w wykazie placówki. Upoważniony pracownik placówki ma pełne dostęp do zawartych w niej danych i informacji. Karta wychowanka jest na bieżąco prowadzona, uzupełniana, modyfikowana przez placówkę, w której wychowanek aktualnie przebywa. Istnieje możliwość zwolnienia miejsca w placówce w przypadku, gdy wobec wychowanka sąd zastosuje inny środek wychowawczy oraz gdy ustanie zastosowany środek wychowawczy z mocy prawa

Polityka a placówki wychowawcze

Wiodącą role związaną z kierowaniem nieletnich, wobec których sądy postanowiły o umieszczeniu w placówkach typu Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy (MOW) lub Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapeutyczny (MOS) Minister Edukacji Narodowej powierzył Centrum Metodycznemu Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej (CMPPP). Centralny system kieruje nieletnich do placówek resocjalizacyjnych za pomocą systemu informatycznego funkcjonującego w oparciu o bazę danych mySQL Wprowadzenie tego systemu usprawniło działania osadzania nieletnich w placówkach. System ten zapewnia: natychmiastowe wyszukiwanie oferty właściwych miejsc dla kierowanego wychowanka, monitorowanie stanu i ruchu wychowanków w kraju w poszczególnych placówkach, bieżące monitorowanie stopnia wykorzystywania miejsc w poszczególnych placówkach. Również pozwala on na generowanie raportów dotyczących m. in. ucieczek i niepowrotów, urlopów i przepustek, postępów edukacyjnych oraz na eliminację prawdopodobieństwa zawyżania statystyk dotyczących liczby wychowanków z powodu wielokrotnego wnioskowania o skierowanie w odniesieniu do tego samego wychowanka. Oprócz tego taki system w placówka pozwala na odnotowywanie w systemie faktów i czasu ucieczek i niepowrotów. Dzięki temu wychowawca wie jak rzetelnie sprawdzać stan swych wychowanków. Co jak wiadomo nie zawsze jest bardzo łatwe.

Pomoc dla młodych kobiet

Jeszcze do niedawna takie zjawisko, jako sponsoring w naszym kraju było nikomu nie znane Jednak dziś problem ten jest bardzo poważny a niestety nadal w naszym kraju rząd nie ma pomysłu jak z nim walczyć. Co gorsza coraz to młodsze dziewczyny decydują się na prostytucje w zmian za nowe ubranie czy też telefon lub po prostu za pieniądze. Parę lat temu prostytucja dla nas kojarzyła się jedynie z osobami, kobietami stojącymi przy drogach. Dziś jednak zjawisko to przybrało całkiem inną bardziej subtelniejsza formę. Wiele dziewczyn ogłasza się na różnych portalach. I wówczas to tam podają ceny za swe spotkania oczywiście erotyczne. Spotkania te bardzo często odbywają się hotelach. I wówczas to klient czasami bardzo starszy za pieniądze ma wszelkie spełnione fantazje erotyczne. Jednak nikt tak naprawdę nie zajmuje się dziewczynami, które godzą się na to. Oczywiście wiele z nich tłumaczy się brakiem pieniędzy i brakiem pracy. Jednak nie zdają oni sobie sprawy z tego jak poważne będzie to miało dla nich konsekwencje w przyszłości. A tak naprawdę nie mają oni, do kogo zgłosić się o pomoc. I co ważne nie wiedzą czy gdzie taka pomoc w ogóle jest udzielana. Na pewno warto do szkół wprowadzić nowy program, który pomoże dziewczyno tym zrozumieć jak ważne jest to by nie sprzedawać swego ciała za pieniądze czy też inne rzeczy.

Polityka a pomoc ofiarom przemocy

Bardzo często w naszym kraju dochodzi do aktów przemocy w domach. Niestety też duża ich liczba w ogóle nie wychodzi na światło dzienne. Bite kobiety tak naprawdę nie wiedzą, do kogo udać się o pomoc. Również prawo w naszym kraju nadal działa dość nieudolnie w tej kwestii. Bowiem jak wiadomo bardzo często oprawca po wyjściu z aresztu znów powraca do swego domu i dalej mieszka z ofiarą. I wówczas osoby zajmujące się takimi przypadkami tłumaczą, że należy zgłosić się o wydanie niebieskiej karty, która będzie gwarantować, iż taka osoba na pewno nie będzie znajdowała się w pobliżu domu. Jednak mało, kto zdaje sobie z tego sprawę jak trudno przyznać się komuś o tym, co dzieje się w domu. Również bardzo często do przemocy dochodzi w domach gdzie znajduje się szanowny urzędnik, lekarza i tak naprawdę osoba maltretowana zdaje sobie sprawę, że nie zawsze ktoś uwierzy w jej zeznania. Z drugiej także strony nie zawsze w takich domach dochodzi do przemocy fizycznej. Pojawia się także i przemoc psychiczna a jak wiadomo bardzo ciężko jest u kogoś wykryć ją gdyż nie ma człowiek na ciele żadnych ran. Osoba może również bardzo dobrze maskować swój zły stan psychicznych, ale jest to tylko do czasu. Gdyż w wielu przypadkach w takich domach musi dojść do tragedii po to by ktoś zwrócił na to uwagę. Dlatego tez politycy powinni znacznie więcej uwagi poświęcać na tak ważny problem w naszym kraju.

Polityka a pomoc bezrobotnym

Liczba osób bezrobotnych w naszym kraju rośnie. Oczywiście lato kiedy to wiele osób znajdzie dodatkową pracę prze zbiorach owoców czy też przy budowach. Ale jest to tylko chwilowa praca i bardzo często wykonywana bez żadnych umów. Po skończeniu prac taka osoba znów zostaje bez zarobku. I dlatego też wiele osób pracujących w takich instytucjach zajmujących się pomocą osobom bezrobotnym zastanawia się jak można pomóc im. Na pewno bardzo dobrym pomysłem jest tworzenie przeróżnych kursów. Oczywiście by pojawiły się osoby bezrobotne kursy te powinny być całkowicie darmowe. Dzięki czemu będą oni mogli pozyskać bardzo potrzebne umiejętności tak by móc szukać pracy. Na pewno kursy te muszą być bardzo różne. Bowiem nie zawsze osoba bezrobotna jest bez wykształcenia. Dziś jak wiadomo duża liczba to osoby po studiach i okazuje się, że nie mogą oni znaleźć pracy gdyż nie posiadają właśnie ważnych kwalifikacji. Na pewno dzięki takim kursom będzie im dużo łatwiej. Oprócz tego należy zdawać sobie sprawę z tego, że osoby bezrobotne bardzo często maja niską samoocenę i dlatego też w takim momencie przyda im się wsparcie. Na pewno psychologiczne jak i osób, które poprzez nowe ubranie zwłaszcza u kobiet będą mogły ponieść samoocenę. A wówczas dużo łatwiej będzie im sukcesywnie ubiegać się o nową o bardzo dobrą pracę.

Polityka a pomoc więźniom

Jak wiadomo osoba opuszczająca więzienie przez długie miesiące nie miała kontaktu z światem. I wówczas bardzo często nie potrafi ona dostosować się do panujących obecnie warunków. Na pewno duża liczba takich ludzi znów wkroczy na drogę przestępczą. Dzieje się głównie tak gdyż wraca ona do swego starego środowiska a jak wiadomo większość znajomych czy też i bliskie osoby nie prowadzą zawsze uczciwego życia. Choć nie zawsze tak jest. Nie można, bowiem uznawać, że tylko osoby z patologicznych rodzin będą miały problemy z prawem. Czasami nawet i dla bliskiej rodziny może wydawać się bardzo szokujące to, czym będzie zajmowała się taka osoba. I dlatego też by osoba opuszczająca więzienie zdawała sobie sprawę z tego, że jest inna możliwość zarobienia pieniędzy i nie zawsze musi być to bardzo nieuczciwe już w więzieniu powinna ona przejść gruntowną resocjalizacje. Na pewno ważne jest to by państwo dbało o takich obywateli. Niestety dziś w naszym kraju można zaobserwować całkiem inne zjawisko. Otóż do więzienia trafiają osoby za bardzo małe przewinięcia i dopiero po opuszczeniu murów takich zakładów większość z nich uczy się tego jak rozwija się środowisko przestępcze. W naszym kraju nadal nie ma aż tyle pieniędzy by leczyć i pomagać. Za to niby wydaje się, że są pieniądze na utrzymywanie osób w więzieniu.