Działanie kraju na rzecz walki z narkomanią

W 1985 roku 31 stycznia uchwalono ustawę o zapobieganiu narkomanii. Było to konsekwencją widzianego wyraźnego wzrostu narkomanii w tamtych latach. Ustawa ta określała formę pomocy oraz profilaktyki w zakresie narkomanii, kontrole nad środkami, które mogą prowadzić do narkomanii, leczenie, rehabilitacja, resocjalizacja osób uzależnionych, działalność informacyjna i kulturalna. Tym samym do ważniejszych zadań gminnych programów przeciwdziałania narkomanii należy: zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem, udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej, prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów z narkotykami. W Polsce opracowano także szkolne programy profilaktyczne przeciw narkomanii. Wśród nich takie jak: Program Neo, Program Nie Biorę, Program Siedmiu Kroków, Program Spójrz Inaczej, Program Tak czy Nie. Głównymi zadaniami tych wszystkich programów jest dostarczanie wiedzy o narkomanii i o skutkach zażywania środków odurzających. Programy te tworzą różnego rodzaju warsztaty edukacyjne. Uczą młodzież jak gospodarować czas wolny bez sięgania po narkotyki. Edukują młode osoby jak odmawiać narkotyków i budują ich wysoką samoocenę.

Both comments and pings are currently closed.