Jak polityka dba o placówki

Dzieci przebywające w placówkach resocjalizacyjnych odznaczają się brakami w sferze osobistej: brak kultury osobistej, nawyków higienicznych, w sferze poznawczej: ubogie słownictwo, często są to dzieci z inteligencją niższa niż przeciętna, w sferze aktywności własnej: nieumiejętność radzenia sobie z emocjami, nieumiejętność nazywania emocji, brak perspektyw na dalsze funkcjonowanie. Dlatego też w placówkach opiekuńczo – wychowawczych duży nacisk kładzie się na wyrabianie u wychowanków systematyczności, dokładności, rzetelności w codziennych czynnościach. Szeroki zakres oddziaływań pedagoga, psychologa, wychowawców ma spowodować zmiany w dotychczasowym zachowaniu wychowanka, a po opuszczeniu placówki do nie powrotu do dotychczasowego środowiska i sposobu życia. Całość zadań wykonywanych w tego typu placówce ma na celu opracowanie Indywidualnego Programu Resocjalizacyjnego, który to zawiera szczegółowy plan oddziaływań wychowawczych ukierunkowanych na uzyskanie pozytywy zmian w sferze poznawczej, behawioralnej i psychospołecznej. Tworzy dla każdego wychowanka plan pracy pozwala zauważyć sfery, w których to dziecko ma znaczące deficyty, a także odnotować zauważone postępy w procesie resocjalizacji. Indywidualny Program Resocjalizacyjny, przygotowuje zespół wychowawczy w oparciu o teczkę wychowanka, bieżące opinie i obserwację

Both comments and pings are currently closed.