Polityka a placówki wychowawcze

Wiodącą role związaną z kierowaniem nieletnich, wobec których sądy postanowiły o umieszczeniu w placówkach typu Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy (MOW) lub Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapeutyczny (MOS) Minister Edukacji Narodowej powierzył Centrum Metodycznemu Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej (CMPPP). Centralny system kieruje nieletnich do placówek resocjalizacyjnych za pomocą systemu informatycznego funkcjonującego w oparciu o bazę danych mySQL Wprowadzenie tego systemu usprawniło działania osadzania nieletnich w placówkach. System ten zapewnia: natychmiastowe wyszukiwanie oferty właściwych miejsc dla kierowanego wychowanka, monitorowanie stanu i ruchu wychowanków w kraju w poszczególnych placówkach, bieżące monitorowanie stopnia wykorzystywania miejsc w poszczególnych placówkach. Również pozwala on na generowanie raportów dotyczących m. in. ucieczek i niepowrotów, urlopów i przepustek, postępów edukacyjnych oraz na eliminację prawdopodobieństwa zawyżania statystyk dotyczących liczby wychowanków z powodu wielokrotnego wnioskowania o skierowanie w odniesieniu do tego samego wychowanka. Oprócz tego taki system w placówka pozwala na odnotowywanie w systemie faktów i czasu ucieczek i niepowrotów. Dzięki temu wychowawca wie jak rzetelnie sprawdzać stan swych wychowanków. Co jak wiadomo nie zawsze jest bardzo łatwe.

Both comments and pings are currently closed.