Sąd rodziny a polityka

Gdy sąd rodzinny postanawia o konieczności umieszczenia nieletniego w placówce typu MOW lub MOS przekazuje sprawę do realizacji organowi samorządowemu: starostwu powiatowemu lub miastu na prawach powiatu. Następnie starosta powiatowy kompletuje dokumentację i wnioskuje drogą elektroniczną poprzez system informatyczny zakładając tzw. Kartę wychowanka, w której zamieszcza szereg danych i informacji, co można traktować, jako wyciąg z posiadanej dokumentacji nieletniego do CMPPP o wskazanie właściwego miejsca. D wniosku starosta winien dołączyć: orzeczenie sądu rodzinnego o umieszczenie nieletniego w ośrodku, kopię wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez kuratora sadowego, CMPPP analizuje dane dotyczące nieletniego i wskazuje konkretny ośrodek, uwzględniając: płeć, poziom rozwoju intelektualnego, etap edukacji, odległość od miejsca zamieszkania, itp. W chwili wskazania konkretnej placówki Karta wychowanka umieszczona zostaje w wykazie placówki. Upoważniony pracownik placówki ma pełne dostęp do zawartych w niej danych i informacji. Karta wychowanka jest na bieżąco prowadzona, uzupełniana, modyfikowana przez placówkę, w której wychowanek aktualnie przebywa. Istnieje możliwość zwolnienia miejsca w placówce w przypadku, gdy wobec wychowanka sąd zastosuje inny środek wychowawczy oraz gdy ustanie zastosowany środek wychowawczy z mocy prawa

Both comments and pings are currently closed.