Wyposażeniem placówek według polityki

Do dyspozycji wychowanków na terenie placówki znajdują się: pomieszczenia do zajęć edukacyjnych, biblioteka, czytelnia, pracownia komputerowa, odpowiednio wyposażone pomieszczenia do zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia oraz do zajęć sportowych, pomieszczenia do realizacji zajęć specjalistycznych: korekcyjnych, wyrównawczych i socjoterapeutycznych, pomieszczenia warsztatowe do prowadzenia przysposobienia do pracy w zawodzie, gabinet profilaktyki zdrowotnej, pomieszczenia do zajęć terapeutycznych. Tego typu placówki przeznaczone są dla uczniów przejawiających zaburzenia emocjonalne, takich, którzy nie potrafią funkcjonować w szkołach masowych, mają problemy rodzinne lub środowiskowe i wymagają wsparcia o charakterze socjoterapeutycznym. Nieprawidłowa socjalizacja pierwotna tej młodzieży spowodowała u nich rozwiniecie się nieprawidłowych wzorców osobowościowych utrudniające prawidłowe funkcjonowanie w społeczeństwie. Wynikiem takiego rozwoju często jest patologizacja rodzinnego środowiska, gdzie dzieci nie posiadały prawidłowych wzorców do naśladowania. Bezradność rodziców wobec własnych dzieci, niewydolność wychowawcza, niewiedza na temat sposobów radzenia sobie z problemami wychowawczymi powodowała, że dzieci czuły się bezkarne wobec rodziców, co przyczyniało się do demoralizacji

Both comments and pings are currently closed.