Zadania placówek wynikające z polityki

Zadania wynikają także ze statusów poszczególnych ośrodków, które stanowią także podstawę działalności placówki. Do zadań statutowych placówki może należeć: stworzenie warunków do rozwijania potencjalnych możliwości każdego dziecka i nabywanie przez dzieci różnorodnych umiejętności niezbędnych do dalszego kształcenia. Należy do nich uświadomienie poprzez działanie i doświadczenie, że każdy człowiek ma swoje prawa i obowiązki. Również wymienić można systematyczne diagnozowanie i monitorowanie zachowań uczniów oraz realizacja programu wychowawczego, programu profilaktyki oraz programu promocji zdrowia. Także taki ośrodek powinien mieć za zadanie uświadomienie, że wspólnoty takie jak: grupa rówieśnicza, wspólnota klasowa, szkolna, rodzinna, środowisko lokalne i ojczyzna stanowią wielką wartość w życiu każdego człowieka i że każdy ma wobec tych wspólnot obowiązki. Na pewno osoby tam pracujące powinny wiedzieć że uczenie zwyczajów, obyczajów i właściwych zachowań w środowisku rodzinnym, wobec kolegów szkolnych, nauczycieli, innych osób dorosłych jest czymś ważnym dla swych wychowanków. Oprócz tego takie placówki mają za zadanie uczenie właściwych zachowań w stosunku do zwierząt i otaczającej przyrody oraz kształtowanie właściwych nawyków higienicznych, postaw prozdrowotnych i co ważne organizowanie dzieciom szerokich kontaktów ze środowiskiem społecznym, przyrodniczym, z kulturą i sztuką.

Both comments and pings are currently closed.